- Phương pháp đo ni trực tiếp trên cơ thể nữ
- Cách lựa chọn độ cử động và phương pháp vẽ thiết kế các chi tiết thành phẩm của trang phục nữ cơ bản nữ dựa trên các số đo của ni mẫu được cung cấp.
- Phương pháp chuyển đổi chiết ly, tạo đường cúp, đường trang trí đơn giản trên trang phục nữ cơ bản.